Regulamin konkursu „Vanish”

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Vanish„ (dalej: „Konkurs”). 

2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.  

3. Konkurs organizowany jest przez Beauty Bar Hanna Mytych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oleśnickiej 27/1, 50-320, NIP 8982070531, (dalej „Organizator”).  

4. Organizator działa na zlecenie RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, (05-100)  ul. Okunin 1,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000782193, która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”). Nagrody w Konkursie wydawane są przez  Fundatora.  

5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez sieć Internet, za pośrednictwem portalu Instagram i zostanie ogłoszony na następującym na profilu:  https://www.instagram.com/lux.ula/ W okresie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie internetowej pod adresem www.wyzwanievanish.pl (dalej: „Strona Konkursu”) oraz w siedzibie Organizatora.  

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami portalu Instagram, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie ani z nimi powiązany, a portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników w związku z realizacją Konkursu.  

7. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 04 lipca 2024 roku, a zakończenie w dniu  15  lipca 2024 roku o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).  

8. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”) oraz zapoznała się z treścią regulaminu, zaakceptowała jego warunki oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

9. W konkursie wezmą wyłącznie udział zgłoszenia przysłane w czasie trwania konkursu oraz spełniające wymagania wynikające z niższego Regulaminu. 

10. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych, przysposabiających, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych.  

11. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”) składającą się z trzech osób, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, w tym jej Przewodniczącego. Komisja wyłoni łącznie 1 (jedną) osobę, której zgłoszenie zostanie najlepiej ocenione, zgodnie z kryterium wskazanym w § 2 ust. 8. Komisja nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby wyłonionych zgłoszeń z poszczególnych portalów.  

12. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227 ze zm.) 

13, Celem Konkursu jest promocja Fundatora i dystrybuowanych przez niego produktów marki Vanish.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie konkursowe”) oraz zgłosić je do Konkursu.   

Zadanie konkursowe:  

„Napisz w komentarzu na Instagramie, z jakimi plamami masz największy problem i uzasadnij dlaczego”.

2. Komisja konkursowa Organizatora wybierze 5 kreatywnych komentarzy, kierując się kryteriami wskazanymi w § 2 ust. 7 Regulaminu, a Organizator powiadomi Zwycięzcę o przyznaniu nagrody określonej w niniejszym Regulaminie.    

3. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie.

4. Portal Instagram rejestruje daty i godziny Zgłoszenia się Uczestnika do konkursu.  

5. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu poprzez publikację komentarza w sposób wskazany wymagany dla Zadania konkursowego oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem komentarza i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że komentarz nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  Nadto w komentarzu nie może być użyty żaden znak towarowy innej marki.

6. Spośród komentarzy zgłoszonych do Konkursu zgodnie z Regulaminem, Komisja wybierze 5 zwycięskich komentarzy, za które w konkursie przewidziana jest nagroda w postaci  zestawów produktów marki Vanish.

7. Komisja Konkursowa przy wyborze komentarzy będzie się kierować następującymi kryteriami: kreatywność, oryginalność ujęcia tematu, zgodność z tematem oraz zasadami regulaminu, zasięg i zaangażowanie pod opublikowanym komentarzem oraz dopasowanie charakteru opublikowanej treści z wartościami marki Vanish. Komisja będzie brała pod uwagę wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki dla Zadania Konkursowego (§2 ust. 1 powyżej) oraz zawierające oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 9  Regulaminu. 

8. Po zakończeniu czasu trwania Konkursu, najpóźniej do dnia 18 lipca 2024 r. Influencerka LUX.ULA poinformuje Zwycięzcę o wygranej poprzez odpowiedź na komentarz oraz wysłanie wiadomości prywatnej, a Zwycięzca jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem w celu odbioru nagrody pod adresem: kontakt@tnbt.agency. 

9. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora kontakt@tnbt.agency w terminie do dnia 24 lipca  2024 r. oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania. 

W przypadku niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Fundatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wydania nagrody, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych. 

10. Organizator zakazuje zamieszczania komentarzy zawierających treści o  charakterze terrorystycznym, pornograficznym, brutalnym i  drastycznym dotyczącym ludzi i  zwierząt, narażających zdrowie oraz życie, takie komentarze zostaną natychmiast wykluczone z udziału w Konkursie  i nie będą w żadnym razie brane pod uwagę przez Komisję.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku:  

a) zawarcia w komentarzu elementów wulgarnych, erotycznych, niecenzuralnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych, etnicznych lub rasowych lub innych treści sprzecznych  z prawem;  

b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;  

c) zawarcia w komentarzu treści reklamowych innych niż treści reklamowe dotyczące Organizatora, Fundatora oraz ich produktów i usług;

12. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku niespełnienia przez konkursowe komentarze wymogów wskazanych w § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 9 regulaminu.

§ 3 NAGRODY   

  

1. W konkursie przewidywanych jest 5 (pięć) Nagród w postaci zestawów produktów marki Vanish każdy o wartości 288.00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto („Nagroda”).

2. W stosunku do każdej Nagrody ustalono się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych („Nagroda pieniężna”). 

3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 226 z późn.zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureat przyjmuje do wiadomości, iż Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu wygranej w Konkursie

4. Fundatorem Nagrody jest RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, (05-100)  ul. Okunin 1,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000782193, która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”). Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.  

  

§ 4 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 

1.  Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. poprzez podpisanie protokołu odbioru. 

2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.  

3. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora i Fundatora należytej staranności.  

4. Organizator informuje, że w razie braku kontaktu z laureatem (brak odpowiedzi na wiadomości wysyłane przez portal Instagram w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu) wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.  

5. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. 

  

§ 5 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tnbt.agency 

2. Reklamacje mogą być składane do 05.08.2024 r. 

3. Reklamacja powinna zawiera:  

a) temat e-mail: Reklamacja Vanish 

b)wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);  

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.  

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od    otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.  

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.  

  

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. (dalej także jako: „Reckitt” lub „Administrator”) – podmiot, który zlecił przeprowadzenie Konkursu i jest sponsorem przyznawanych w nim nagród. Siedziba Reckitt znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim, pod adresem: ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Konkursu uczestnicy mogą kontaktować się z Reckitt pod adresem: privacyoffice@reckitt.com.  

Informacje zawarte w Regulaminie dotyczą przetwarzania danych osobowych przez Reckitt w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited w związku z korzystaniem przez użytkowników z portalu Instagram określone są w Polityce Prywatności tego portalu. 

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przez Reckitt na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 (dalej: „RODO”), czyli w celu zrealizowania tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

Prawnie uzasadnionym interesem Reckitt jest w tym przypadku zorganizowanie konkursu w celu promowania swoich produktów, zapewnienie osobom zainteresowanym możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz wypełnienie opisanych w regulaminie obowiązków wobec jego uczestników (np. związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców, przekazaniem nagród).

Dodatkowo, w przypadku powstania obowiązku podatkowego, Administrator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych.

  1. Odbiorcy oraz czas przechowywania danych

Odbiorcą danych osobowych uczestników Konkursu mogą być podmioty świadczące na rzecz Reckitt usługi związane z organizacją Konkursu, np. agencja reklamowa lub firma kurierska. 

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 

Dane osobowe uczestników Konkursu przechowywane będą przez czas trwania Konkursu i wydawania nagród. Dłuższy czas przechowywania może wynikać z konieczności przetwarzania danych w toku rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń. W przypadku konieczności zapłaty podatku przez Administratora potrzebne w tym celu dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  1. Dobrowolność podania danych osobowych i prawa związane z ich przetwarzaniem 

Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz konieczne, aby umożliwić im udział w Konkursie (np. ocenić pracę konkursową czy wydać nagrodę).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom Konkursu przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, sprostowania danych niepoprawnych lub niekompletnych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W celu zrealizowania powyższych uprawnień można skontaktować się z Reckitt drogą mailową, pisząc na adres: privacyoffice@reckitt.com. Uczestnicy Konkursu mają także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają, że przetwarzanie danych przez Reckitt jest niezgodne z przepisami.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez serwis Instagram. Jednakże z uwagi na publikację przez serwis Instagram, konkurs jest powiązany z serwisem. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisom. Natomiast wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Instagram stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis TikTok oraz Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.  

14. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.